Om oss

Små bilder av kjuker og folk på tur

 

Sopp vokser ikke bare på bakken. På levende trær og på død ved finner vi en rekke ulike sopparter. Av de vedboende soppene er kjukene og barksoppene blant de mest iøynefallende. Som nedbrytere har de en nøkkelrolle i økosystemene, og de utgjør en viktig del av det biologiske mangfoldet i skog. Flere av dem er sjeldne og truet, og for en del arter er kunnskapen om utbredelse og økologi begrenset.

Kjukelaget ble stiftet i 2006 som en videreføring av Kjukegruppa i tidligere Norsk Soppforening. Dette er et forum for alle som er interessert i vedboende sopp, med hovedfokus på kjuker og barksopper. Formålet med Kjukelaget er å øke kunnskapen om kjuker og barksopper og å arbeide for å fremme det biologisk mangfoldet gjennom kartlegging av arter på våre turer.

Kjukelaget har som mål hvert år å arrangere en dagsekskursjon om våren og en helgeekskursjon om høsten. Naturtypene vi besøker spenner fra granskog og furuskog til vierkratt og edelløvskog, ofte i områder hvor mangfoldet av sopp er lite kjent. I tillegg arrangeres kurs og andre treff etter behov og interesse. Tidligere kurs omfatter blant annet kjukekurs, barksoppkurs og kurs i artsbestemmelse av trær vinterstid (vinterdendrologi).

 

Medlemskap i Kjukelaget er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Du kan kontakte Kjukelaget via e-postadressen kjukelaget@soppognyttevekster.no.

 

Kjukelaget administrerer også Facebook-gruppen «Kjuker og barksopp i Norge».

 

Kjukelagets arbeidsutvalg består av:

 

Siri Khalsa (leder)

Terje Spolén Nilsen

Edvin Johannesen

Gaute Mohn Jenssen

Tom Hellik Hofton

Siri Lie Olsen

Erik Kagge

Kristian Seres

 

Små bilder av kjuker og folk på tur